Privacybeleid

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

Sallie, Gardner and Domm NV h.o.b. “Gardner and Domm”, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0568.695.855 (hierna “Gardner and Domm”) is uitbater van de website “www.gardneranddomm.be” (hierna “Website”). Gardner and Domm maakt deel uit van de groep “De Mensen”.

De Mensen NV, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0474.766.993, bepaalt samen met Gardner and Domm het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.

Gardner and Domm en De Mensen NV verbinden zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, in het Engels “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gardner and Domm en De Mensen NV (hierna “wij” of “ons”) dienen beschouwd te worden als de “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” van de persoonsgegevens verzameld via de Website.

Gardner and Domm en De Mensen NV hebben onderling een regeling getroffen waarin hun respectieve verantwoordelijkheden voor de naleving van de GDPR-regels werden vastgelegd; regeling dewelke te allen tijde en op eenvoudig verzoek, gericht aan privacy@demensen.be, door iedere betrokkene kan worden opgevraagd en geconsulteerd. In die onderlinge regeling wordt De Mensen NV daarbij aangeduid als de eindverantwoordelijke om de personen wiens gegevens verzameld worden via de Website al de overeenkomstig artikel 13 en 14 van de GDPR verplichte informatie te verschaffen.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met:De Mensen NV
Wezembeekstraat 3
1930 – ZAVENTEM
Tel.: +32 2 709 70 00
E-mail: privacy@demensen.be

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD VIA DE WEBSITE?

Via de Website worden voor hiernavolgende doeleinden, hiernavolgende – door u vrijwillig aan ons meegedeelde – persoonsgegevens door ons verwerkt, op grond van de hiernavolgende gerechtvaardigde verwerkingsgronden uit de GDPR:

  • Doeleinden: Behandelen van algemene vragen
  • Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, mailadres, etc.)
  • Gerechtvaardigde verwerkingsgrond: Toestemming betrokkene (art.6.1a) GDPR)

3. BEWARINGSTERMIJN

Wij zullen uw persoonsgegevens, verzameld via de Website, niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking zoals hierboven vermeld, behoudens wanneer bepaalde wetgeving vereist dat bepaalde van die persoonsgegevens gedurende een langere periode worden bewaard, respectievelijk een langere bewaring nodig is ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers beheerd door De Mensen NV, afgeschermd middels fire walls en uitgerust met een centraal toegangscontrolesysteem.

Onze werknemers, respectievelijk zelfstandige dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan het interne privacybeleid van de groep De Mensen, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van:

  • de beheerder van de server(s) van de Website;
  • met ons verbonden* rechtspersonen (deel uitmakend van de groep De Mensen);
  • onze algemene en bijzondere rechtsopvolgers.

* Het betreft meer bepaald: De Mensen NV, Gardner and Domm NV, Gallop Tax Shelter NV, Het Laatste Bedrijf BVBA, Skyline Entertainment NV, Les Gens SA, Primitives NV, Fabiola BV en Fabiola GmbH.

6. COOKIES

Het is mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze Website, u bepaalde cookies zou ontvangen, middels dewelke bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens van u aan de hand van cookies, maar derden doen dit mogelijkerwijze wel. Desgevallend dienen bedoelde derden uw gegevens te verwerken conform de GDPR, en raden wij u aan het privacybeleid van die betrokken derden te raadplegen. Meer informatie betreffende ons cookiebeleid kan u terugvinden via www.galloptaxshelter.be/cookiebeleid.

7. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe te richten aan De Mensen NV, per e-mail via privacy@demensen.be, dan wel per brief aan De Mensen NV – Privacy, Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.

7.1. RECHT OP INZAGE

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

7.2. RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

7.3. RECHT OP VERWIJDERING

U heeft te allen tijde het recht het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.

7.4. RECHT OP BEPERKING VAN DE GEGEVENSVERWERKING

U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking onrechtmatig zou zijn, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en ons in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • wanneer u betwist dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor door ons ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

7.5. RECHT OP BEZWAAR TEGEN GEBRUIK VOOR DIRECT MARKETING

U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

8. KLACHTEN

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 1).

U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be); contact@apd-gba.be; 02/274.48.00.).
Laatste versie van huidig Privacybeleid: 16 april 2019