Prospectus

GARDNER AND DOMM vindt het zeer belangrijk om haar investeerders voldoende te informeren. Vandaar dat zij in het kader van de Tax Shelter een prospectus heeft aangevraagd waarin alle informatie over de historiek van het bedrijf en haar Tax Shelter activiteiten worden weergegeven.

Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 30 januari 2017. Het prospectus is gratis beschikbaar via de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden.

De investeerders dienen kennis te nemen van het prospectus voor de ondertekening van een raamovereenkomst en er rekening mee te houden dat het aanbod bepaalde risico's inhoudt, die worden beschreven in het prospectus. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus verschafte informatie.

Waarschuwing

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd:

     • Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het Belgische ‘Tax Shelter’ stelsel bepaald in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) zoals laatst gewijzigd door de wet van 12 mei 2014.

     • Een investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in het Prospectus alsook in de samenvatting ervan (zie pagina 11 e.v.).

     • Dit Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting en op Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de Belastingen van niet-inwoners/Vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoeld in artikel 194ter WIB. Het rendement wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast. Het rendement van een Investeerder kan hoger, maar ook lager (zelfs negatief) zijn dan uiteengezet in het Prospectus indien de Investeerder aan een lagere aanslagvoet dan 33,99% wordt belast.                                                                                                            

Dit aanbod is niet geschikt voor KMO’s wiens marginaal tarief 24,98% bedraagt. Volgens het in het Prospectus uitgewerkte cijfervoorbeeld bedraagt het totaal rendement over de looptijd van de investering -17,27% bij een aanslagvoet van 24,98%.

     • Een Tax Shelter investering is geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder. Dit houdt in dat het gaat om een storting waarbij er geen terugbetaling gebeurt op termijn. De emittent van dit Aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de investering a) een vergoeding te betalen en b) verplichtingen na te leven opdat de Investeerder recht heeft op een fiscaal attest en hiermee gepaard gaande een fiscaal voordeel.

     • De toewijzing van Tax Shelter-attesten van een welbepaald in aanmerking komend audiovisueel werk aan een Investeerder gebeurt overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in dit Prospectus.

     • Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, die aangeeft dat het aangeboden product in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van de Tax Shelter wetgeving. Indien het Aanbod niet in overeenstemming is met de wettelijke Tax Shelter bepalingen kan dit leiden tot een verlies van het fiscaal voordeel.

     • Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten getekend tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 zal het netto rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter van het WIB. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding.

     • De Aanbieder werd opgericht op 14 januari 2015, zodus zijn er nog geen geauditeerde financiële rekeningen beschikbaar.